20 متن شب بخیر انگیزشی [انگلیسی

عکس نوشته شب بخیر انگیزشی انگلیسی
جملات شب بخیر انگیزشی انگلیسی برای کپشن و استوری

The night is finally here, a time to relax and prepare for tomorrow
Don’t think too much about what happened today!
There is a new day coming to make things right
Good night

بالاخره شب از راه رسید؛ زمان به آرامش رسیدن و آماده شدن برای یه فردای دیگه
زیاد به اتفاقاتی که امروز افتاد، فکر نکن
یه روز دیگه تو راهه تا همه چیز رو از نو شروع کنی
شب بخیر

******

Today is almost over, soon it will be yesterday
A new day comes which is Tomorrow
Begin it well with a good night’s sleep

امروز تقریبا تموم شد؛ خیلی زود، امروز تبدیل به دیروز میشه
یه روز جدید هم تو راهه که فرداست
بهتره با خوابی آروم، به استقبال این روز جدید بری

******

You have been running all day for work and family
As the day comes to an end I wish you a night filled with peace
Good Night

تمام روز داشتی برای خونوادت کار و تلاش می کردی
برات شبی پر از آرامش آرزو می کنم دوست من
شبت بخیر

******

Don’t worry too much
The day after the night is a new refreshing day filled with joy, peace, and love
Have a great night

خیلی نگران نباش
در پس امشب، روز تازه ای پر از لذت، آرامش و عشق در انتظارته
شب خوبی داشته باشی رفیق!

******

I know you had a long day, but the benefits will be worth the sacrifice
Have a wonderful night

می دونم که روز سخت و طولانی داشتی، اما نتایجش قطعا ارزش این فداکاری رو داشته!
شب فوق العاده ای داشته باشی

******

Have a good night’s sleep
Tomorrow is the beginning of a journey to your dreams

شب خوبی داشته باشی دوست من!
فردا، شروع یک سفر تازه به سوی رویاهاته!

******

To have a successful future, you have to visualize your dreams
See them turn to reality
Good night

برای رسیدن به موفقیت در آینده، باید رویاهات رو تجسم کنی
تجسم کن که به حقیقت پیوستن
شب خوبی داشته باشی

******

Today will soon be history, a new day is coming
Begin it well and peacefully

امروز، تا چند دقیقه دیگه به تاریخ می پیونده و فردا، روز تازه ای آغاز میشه
اونو خوب و با آرامش شروع کن

******

The night is for relaxing and preparing for a new day
No matter what has happened today, it is past; tomorrow brings a whole new start
Good night!

شب، برای استراحت کردن و آماده شدن برای یه روز جدیده
مهم نیست امروز چه اتفاقاتی برات افتاده! هر چی بوده، به گذشته تبدیل شده
فردا برات یه شروع تازه به همراه داره
شبتون بخیر!

******

Facing pressure because of the day’s work stress
The night is here with us to take away your negative thoughts
Have a good night sleep

هر روز به خاطر استرس های کاری، خیلی تحت فشاریم؛
اما شب اینجاست تا همه افکار منفی و استرس ها رو از ما دور کنه
شب خوبی داشته باشین

******

No matter how things were during the day, always end the day with a positive thought
I wish you a Good Night!

فارغ از همه اتفاقاتی که در طول روز رخ داده، روزت رو با فکر مثبت تموم کن
برات شبی آروم آرزو می کنم رفیق!

******

Being positive breeds positive thoughts
so slowly close your eyes and let sweet dreams take over
Have a blessed good night’s sleep!

مثبت بودن، افکار مثبت رو هم پرورش میده؛
پس به آرومی چشماتو ببند و بذار رویاهای شیرینت تو رو با خودشون ببرن
شب خوبی داشته باشی!

******

Each night you go to sleep
it’s a sign that you will wake up to a beautiful and new beginning

هر شب که به خواب میری
نشونه ایه از اینکه قراره چشماتو به روی یه شروع تازه زیبا باز کنی!

دیدگاهتان را بنویسید