مقایسه تاثیر بازتاب درمانی و حمام پا بر کیفیت خواب سالمندان: کارآزمایی بالینی تصادفی

من این مورد را یک اجبار تکرارشونده مزمن میبینم – شاید مرتبط به اضطراب جدایی که با انکارش مشخص میشود، اما همچنین در اصطلاحات فرویدی بهعنوان تسلطِ ازدستدادن و نبود امکانی برای جایگزینی برای واقعیت مشخص میشود. آنان یک کزارش موردی (Case report)، در مورد یک بانوی دیابتیک درمان شده با بازتاب درمانی را که بعداً مجبور شدند پایش را قطع کند، منتشر نمودند. انجام این حرکات برای افرادی که از آن استفاده می کنند در هر مکان و زمانی میسر است.این نوع درمان از طریق ماساژ و فشار درمانی (ترکیب ماساژ چینی و شیاتزو یا طب فشاری )بر روی نقاط مربوطه صورت می پذیرد.در این روش به علت بروز بیماری پرداخته می شود،در اصل به اصلاح و ترمیم ساختاری و بنیادی بدن توجه دارد. دراینجا من متاسف هستم که در این مورد، مانند بسیاری موارد دیگر، ما با ایدهآلسازی و امتناع وینیکات برای درنظر گرفتن بازی بهعنوان بخشی از مریضی روبرو میشویم. در بازیکردن و واقعیت (۱۹۷۱) وینیکات مثالهای متعددی میآورد و من باید بعضی از آنها را که برای من قابلتوجه است انتخاب کنم که بسیار بیانگر هستند.

وینیکات تاحدی به فروید نزدیکتر میشود، برای نمونه وقتی او بر حالت تقریبا کنارهگیری در بازیِ کودک بهعنوان شبیهبودن با تمرکز در کودکانِ بزرگتر و بزرگسالان تاکید میکند (وینیکات، ۱۹۷۱). وینیکات مینویسد: «تنبلی پسر بهسرعت مشهود شد و همچنین تقریبا هرچیزی که من انجام دادم توسط او به چیزی همراه با ریسمان بستن ترجمه شد» (۱۹۷۱). » متمرکز شوم که این پسر بهراحتی، بدون اینکه تصویر غیرعادی از خودش ارائه دهد، پذیرفت. آیا این ممکن نیست که بگوییم که هر کودک در بازی مانند یک نویسندهی خلاق رفتار میکند زیرا دنیای خودش را میسازد یا بهبیان دیگر چیزهای این دنیا را به روشی جدیدی که خشنودش میکند بازمیچیند. احساس من این است که ابعاد بازیکردن، حتی وقتی که بیمار مشابه روانپریش است، هیچوقت غایب نیست – زیرا باور در این واقعیتِ جدید هیچوقت کامل نیست و میتواند در نوسان به و از قطب روانپریشی مورد انتقاد قرار بگیرد. مسئله انتخاب روش تحقیق مناسب برای تصمیمگیری در مورد اثر بخشی رفلكسولوژی باید مورد نظر قرار گیرد. اگرچه کتاب درمانی برای حل مشکلات کودکان در بحران است، اما تنها به این موارد محدود نمی شود.

هیچ تغییر قابل توجهی از اولین زمانی که وینیکات این پسر را در هفت سالگی دید و ده سال بعد وجود نداشت. او با استفادهکردن از مورد یک پسر هفت ساله با هوش طبیعی، میخواهد نشان دهد که چگونه یک کودک با جداییها و ازدستدادن سازگار میشود. و تمام این زمینهها موضوعات مورد علاقه بازی کودکان میشوند. فشار بر روی نقاط غیر ارادی پا و کف پا می تواند کارکرد بدن را متعادل سازد و طبیعت بدن انسان به گونه ای است که در شرایط مساعد قادر به بهبود خودش است و می تواند نظام شفابخشی اش را به مورد اجرا در آورد. آن میباشد. در برگشت به نقلقول وینیکات که «روانکاوی پدیدهی بسیار پیچیده قرن بیستم است»، منبعاش میتواند به اولین مقالهی روانکاوانه وینیکات برگردد، «تحول هیجانی نخستین»، که در آن او شروعِ خودش در روانکاوی را بهیاد میآورد. اولی این است که به عقیدهی فروید بازی فقط مرتبط به سلامتی نیست بلکه میتواند در مسیرهای زیادی توسعه یابد: یکی نوشتن خلاقانه داستان تخیلی است، دیگری رواننژندی است، درهمین راستا (اگر ما به روانپریشی فکر کنیم)، هذیان. در ایالات متحده، دكتر ویلیام فیتزجرالد، در اوایل سال ۱۹۰۰ نشان داد كه میتواند جراحیهای كوچک را، بدون ناراحتی برای بیمارانش، با اعمال فشار بر روی كف دستهایشان انجام دهد.

درمانگران رفلکسوتراپی با ارائه فشارهایی که به کمک ۲ انگشت شست و سبابه به نقاط مربوطه وارد ميكنند و با توجه به زمانبندی ویژهای که برای این کار در نظر دارند، علاوه بر درمان و تسکین دردهای اندامهای درونی مثل مغز، چشم یا سینوسها میتوانند در بهبود عملکرد و ساختار آنها نیز موثر باشند. یک رابطه درمانی سالم ؛ این امر با تحقق عوامل متعددی مانند محیط مناسب ، رعایت قوانین درمان ، همدلی ، باز بودن به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش خوب آسیب شناسی روانی صورت می گیرد. روانشناسان كودك و پزشكان خانواده، اغلب به علت این كه كودكان برای بیان احساسات توسط کلمات شرایط سختی را تحمل میكنند، از هنر درمانی استفاده مینمایند. مهم است که مدت زمان درمان از قبل تعیین شده باشد ، مصاحبه در یک اتاق درمانی با طراحی مناسب انجام شود و محیط درمان عاری از اشیاء و اشیاء مزاحم و مزاحم باشد. از قبل معلوم است. زمانی که بازی اجرا میشود، ازدستدادن در پشتسر آن است. اشتباه است که فکر کنیم که او آن دنیا را جدی نمیگیرد؛ برعکس، او بازیاش را بسیار جدی میگیرد و هیجان زیادی را در آن سرمایهگذاری میکند.

دیدگاهتان را بنویسید