معرفی و بررسی کتاب بازتاب شناسی درمانی کف پا دنیس هیکللو براون

او با استفادهکردن از مورد یک پسر هفت ساله با هوش طبیعی، میخواهد نشان دهد که چگونه یک کودک با جداییها و ازدستدادن سازگار میشود. از نکاتی که قبل از شروع رفلکسولوژی باید حتما به آن توجه داشته باشید، مشورت با یک پزشک متخصص است. بعد توجه پسر به یک سر از یک تکه ریسمان جلب میشود. بعد از مصاحبه با پسر، والدین اشتغال فکری وسواسی او را به یک تکه ریسمان تایید کردند که آنها قبلا به آن اشاره نکرده بودند. این امر ایده من را تایید میکند که بازیکردن فرای یک طبقهبندی خوب یا بد است. نوجوانان میتوانند با اصول ماساژ و آب درمانی آشنا شوند و شیوه هایی که میتوانند خود را از تهدید تنش های جسمی و روحی و بد نشستن و بد خوابیدن و کم خوابی و امثالهم رها کنند. امروزه از طریق توریسم بلاگرها، میتوان به نقاط مختلف جهان رفت و نادیدنی هایی دید که نه در کتاب و نه در رسانه ها و نه در سایت ها به آن زیاد پرداخته نشده است. در بیماری، رواننژندی باشد یا روانپریشی، عنصر ازدسترفتن غالب است و عنصر جایگزین مطیع آن است. برای واقعیت. در بازی عنصر ازدسترفته حداقل است و عنصر جایگزین حداکثر است.

مسئله دیگر بازی نیست بلکه مسئله یک جایگزین برای واقعیت ازدسترفته (گمشده) است. حرکات و ماساژهای تند و سریع ممکن است برای گرم کردن دست و پا به کار گرفته شوند. قرار دادن بخشهای قطار کوچک بر روی میز و متصل کردن آنها بههم شروع به بازی کرد. بنابراین آنها با تغییر از انفعال به فعالیت قصد دارند که بر تجربیاتشان بهطور جسمانی مسلط شوند» (همان منبع، صفحه ۱۶۷). ما درطی بررسی، در موارد بسیاری تشخیص میدهیم که در پیشینه کودک، چه در حال حاضر و چه در گذشته، یک مادر افسرده وجود دارد. ». این تنها چیزی بود که در طی یک ساعت گفت. درحالیکه وینیکات بهطور پیوسته تکرار میکند که با فروید اختلافنظر ندارد بلکه به نظریهاش افزوده است، درباب موضوع بازی یک ارجاع به کارهای فروید وجود ندارد. برای این که به طور واقعی به حرفهای کسی گوشداده شود باید طرف مقابل راهبرد «گوش دادن فعال» را مدنظر داشته باشد. ما میتوانیم ببینیم، او بدون اینکه متوجه شود کجا میایستد، بهنظر میرسد که خودش گم شده است. ادموند بعد از چند دقیقه خیلی سریع پرسید: «اسباببازیها کجا هستند؟ در این روش از يك توپ توپر كمك بگيريد و به مدت 30 ثانیه توپ را در نقطه مربوط به عصب سياتيك حرکت دهید و بعد 30 ثانیه نقطه موردنظر را رها کنید و این کار را در 4 تا 5 دقیقه دوباره تکرار کنید.

در رفلکسولوژی ، اعتقاد بر این است که پاها “macrocosm” یا یک نقشه کوچک از کل بدن هستند .یعنی تمام اعضاء و قسمتهای مختلف بدن روی آنها منعکس شده و نظم و ترتیب قرارگیری بخشهای بدن روی کف پاها دقیقاً مشابه نظم و ترتیب قرارگیری آنها در بدن است .تصویر این بازتابها را میتوان روی کف پا، انگشتان و در طول کناره داخلی و خارجی پا، پیدا کرد. زمانی که بازی اجرا میشود، ازدستدادن در پشتسر آن است. نخست، ادبیات به کودکان ثابت میکند که در بسیاری از احساسها مانند دیگران هستند و اینکه بروز این احساسها و عواطف در آنها امری عادی و طبیعی است. بازیکردن خیلی محدود است و قدرت خلاقیت آن به تولیدکردن شمایلی از جداییها محدود میشود. از خودش استفاده میکند. » متمرکز شوم که این پسر بهراحتی، بدون اینکه تصویر غیرعادی از خودش ارائه دهد، پذیرفت. آن میباشد. در برگشت به نقلقول وینیکات که «روانکاوی پدیدهی بسیار پیچیده قرن بیستم است»، منبعاش میتواند به اولین مقالهی روانکاوانه وینیکات برگردد، «تحول هیجانی نخستین»، که در آن او شروعِ خودش در روانکاوی را بهیاد میآورد. وقتی از گذشته عبور میکنید، میتوانید در زمان حال آرامش پیدا کنید و تعاملات خود را در دنیای اطراف خود غنی کنید.

پس از پرداختِ وجه, سیستم به صورت خودکار لینک دانلود ویدئوها را برای شما ارسال میکند و میتوانید ویدئو ها را در تلفن همراه و یا دستگاه کامپیوتر مشاهده کنید. شما میتوانید به منظور درمان انواع مشکلات روانی یا جسمی از این روش استفاده نمایید. آمارهای موجود حاکی ازاستقبال روزافزون مردم به سمت این مکاتب بوده است به گونه ای که نزدیک به 50% از برترین دانشکده های جهان به این مکاتب روی آورده اند. علاوه بر این توصیه اکید شده که افراد مبتلا به بیماریهایی مانند نقرس، استئوآرتریت، رگهای ترومبوز، مبتلایان به بیماریهای عفونی، انواع سوختگیها و همینطور خانمهای باردار از این شیوه درمانی برای درمان و پیشگیری از ابتلا به بیماریها استفاده نکنند مگر در مواردی خاص که متخصص رفلکسولوژی و پزشکشان این شیوه را برای درمان موثر و لازم بدانند. اگر ما زوج ازدستدادن و جایگزینی را درنظر بگیریم، میبینیم جایگزینی ازطریق مبدلکردن تهدید ازدستدادن در بازی کودک، بهطور کامل آن را میپوشاند. فقط وینیکات توانست بفهمد که بازی کودک نسخهی به نمایش درآمده و جابهجا شدهی دیگری بود از آنچه مادر درباره آن صحبت میکرد. فقط مطمئن شوید که یک رفلکسولوژیست آموزش دیده این کار را برایتان انجام می دهد و از ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود سوال کنید تا ببینید که آیا این فرد فرد مناسبی است یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید