طب سوجوک (طب کره ای/بازتاب درمانی/علم نقاط کیهانی)

جالب توجه است که این بار فقط پاها دارای اثر مهم نبودند، بلکه درمان مؤثر از طریق فشار دست، پا، زبان و لب اعمال می شود. همچنین در این کتاب مباحثی دربارة هیجانات و دلبستگیها ارائه و روایت درمانی بیماریهای مربوط به آنها با توجه به رویکرد خانواده درمانی سیستمی، بیان شده است. ارائه یک تکنیک یداوی در محلی نامناسب ممکن است، منجر به گرم شدن محل تومور یا توده سرطانی و سرایت آن به دیگر بافت ها یا سلول های بدن شود. تعدادی از این فعالیت ها عبارتند از: کمک به گوارش غذا، تصفیه مواد زائد، ذخیره و آزاد کردن ویتامین ها و ساختن ترکیبات حیاتی مانند صفرا. او برای نوشتن این رمان از همان روزهای شروع بیماری با کمک خواهرش که پزشک است، به مشاهده و تحقیق حال و روزبیماران و کادر درمان در بیمارستان مسیح دانشوری پرداخته تا بتواند ایده نوشتن رمان را در ذهن خود پرورش دهد. پردازش خودکار جهت افزایش ظرفیت محدود حافظه کوتاهمدت به ما این امکان را میدهد تا به طور همزمان قادر به تمرکز روی اطلاعات دیگر در اطراف خود باشیم و اطلاعات ذخیره شده کمتر با تحریفهای شناختی همراه گردد.

حافظه با تاکید بر مجری مرکزی کلیه اطلاعات از دنیای بیرون و محیط توسط گیرنده های حسی ما دریافت میشود و در بخشی از ذهن ما به عنوان حافظه پس از ورود رمزگذاری،ذخیره و بازیابی میشود. اطلاعات از دنیای برون به صورت محرکهای شیمیایی یا فیزیکی از طریق حواس به حافظه منتقل میشود. بخشی از حافظه مجری مرکزی است که مانند توجه عمل کرده و اطلاعات را به گونه خاص دریافت و پردازش میکند(ابوالمعالی، زیرچاپ). در یک جمعبندی کلی مفهوم افسردگی در سه گونه متفاوت معنا یافته است: به منظور مشخص کردن احساسهای بهنجار غمگینی، یاس، ناامیدی و جز آن و بروز آنها به عنوان نشانه یک اختلال. فشار انگشتان باید محکم و عمیق بوده و در عین حال آزار دهنده نباشد و به گونه ای وارد شود که شخص تحت درمان، در نقاط مختلف پاها و دست ها حساسیت متفاوتی احساس کند.اینکه شخص در چه نقاطی، چه میزان درد و حساسیت دارد به بازتاب درمانگر کمک می کند تا به بیماری در قسمت های مختلف بدن پی ببرد.در واقع کار بازتاب درمانگر در این مرحله، شناسایی قسمت هایی از بدن است که از حالت تعادل خارج شده و به اصطلاح بیمار شده اند با شناسایی این بخش ها، می تواند آن ها را درمان کند.

دلیل این زمان بندی هم آن است که به بچه ها نظم و قانون را آموزش دهیم. حالات درونی و بیماری های ما روی اجزای کوچکتر بدن ما اثراتی ایجاد می کنند که هزاران سال پیش شناخته شده و در تشخیص و درمان بیماری ها از آنها استفاده می شده است. Dobbs در سال ۱۹۸۵ استفاده از رفلكسولوژی در مراقبت از ۷ بیمار مبتلا به سرطان كه در فاز انتهایی بیماری قرار داشتند را توصیف نمود. در رویکردهای نوین همچون شناختی و طرحواره درمانی روانشناسان معتقدند که نوع تفسیر بیمار افسرده از رویدادها سبب بروز خلق منفی و حالت غمگینی در آنها میشود. اطلاعات ثبتشده در حافظه بلندمدت، همان طرحوارهها از نظر یانگ هستندکه فرد بر اساس آن شناختهای خود از وقایع برون را شکل میدهد (بیابانگرد، ۱۳۸۹) و همانگونه که الیس مطرح میکند تفسیر ما از وقایع، هیجانات و رفتار ما را شکل میدهد(شفیعآبادی و همکاران، ۱۳۸۸). راهبردهای حافظه فعالیتهای ذهنی عمدی هستند که احتمال یادآوری ما را افزایش میدهند. برای مشخص کردن اختلالهای افسرده وار در چهارچوب اختلالهای روانی که دارای پارهای از علل و گونهای از تحول هستند و به پارهای از درمانگرها پاسخ میدهند (دادستان،۱۳۸۲؛ ص:۲۷۱).

در صورتی که یکی از اعضای خانواده شما دچار ضعف بینایی، نزدیک بینی یا دوربینی شده، باید حتما او را نزد متخصص چشم پزشکی ببرید و از دستورات او و بازتاب درمانی در کنار هم برای بهبود شرایط دید بیمارتان استفاده کنید. چه تعداد و چه نوع افرادی دچار بیماری افسردگی میگردند این خود سئوال مهمی است اما به نظر میرسد از آن مهمتر عواملی باشند که سبب ایجاد این بیماری و پیامدهای آن میشوند. امروزه در مناطق زیادی از دنیا از جمله در ایران، این رشته شناخته شده و متخصصین مربوطه به فعالیت درمانی مشغولند. بخش چپ مقعد: این قسمت از مقعد به دستگاه گوارش از جمله روده بزرگ، به تخمدان چپ و غدد فوق کلیوی و … در پایان کتاب نیز بازتاب وقوع این رویکرد در علم روانشناسی در درمان بیماریهای مختلف تحلیل و نقدهای وارده بر این رویکرد، مورد ارزیابی قرار گرفته است. مالیخولیا در زبان یونانی به معنی افسردگی بکار گرفته میشود و تاکنون نیز در فرهنگ ما و در خلال قرون با این مفهوم باقی مانده است. این روش را غالبا به همراه روشهای فیزیوتراپی انجام میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید