رفلکسولوژی یا بازتاب درمانی چیست؟

من فکر میکنم بهخاطر تجربیات وینیکات در موقعیت تحلیلی بود – و احتمالا شاید ما بگوییم اول تجربهی خودش بهعنوان آنالیزان – که او قادر بود زمانی که به کودکان نگاه میکرد، به چیزی توجه کند که از توجه دیگران دور مانده بود. اکثر ایده هایی که در این کتاب بیان شده حاصل تجربیات حرفه­ای مؤلف شامل گذراندن بیش از یازده هزار ساعت کار مشاوره ای با افراد، زوج ها، خانواده ها و کودکان، و هزاران ساعت کار نظارت، سرپرستی و تربیت مشاوران و درمانگران می باشد. «بازتاب درمانی» علم کنترل جریان انرژی در بدن است که بر اساس آن به روی نقاط خاصی از بدن فشار وارد می آورند؛ اجرای این روش ۱۲ فایده برای بدن دارد. سردرد به علت اضطراب و استرس: بهترین کار، گرفتن یک دوش آب گرم و سپس نفس کشیدن عمیق است. فشار انگشتان باید محکم و عمیق بوده و در عین حال آزار دهنده نباشد و به گونه ای وارد شود که شخص تحت درمان ، در نقاط مختلف پاها و دست ها، حساسیت متفاوتی احساس کند. از دستها برای ایجاد و سپس رها کردن فشار، به صورت موزون ( در نقاط گوشتالو ) بین انگشتان و شست، استفاده می شود. دیگر اینکه خود او به تجربه فهمید مناطقی در کف، رو، کنارهها و بین انگشتان پاها هستند که نوعی ارتباط با دیگر اعضای بدن دارند و مالش آن مناطق آثار درمانی بر اعضای دور دست بدن میگذارند.

45 بیمار بالغ مبتلا به آسم از بین مراجعه کنندگان به یک فوق تخصص ریه در درمانگاه ریه بیمارستان امام خمینی اردبیل و مطب ایشان از طریق در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. داده ها با آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار spss ( نسخه 21) تجزیه و تحلیل شد. دنیای اطلاعات: این شیوه درمانی در واقع روشی جدید در طب غرب است اما ریشه آن در شیوه های مشابه درمانی از طریق ماساژ پا، قرن ها در نقاط مختلف جهان سابقه داشته است. این که شخص در چه نقاطی، چه میزان درد و حساسیت دارد به بازتاب درمانگر کمک می کند تا به بیماری در قسمت های مختلف بدن پی ببرد. اضطراب با استفاده از پرسشنامه اشپیل برگر و پارامتر های همودینامیک قبل و بعد از مداخله اندازه گیری گردید. بازتاب درمانی نقاط استرس کف پا یکی از روش های طب مکمل است که می تواند در کاهش اضطراب موثر باشد ، لذا این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای اثر بازتاب درمانی نقاط استرس کف پا و دست بر اضطراب، شاخص های همودینامیک و میزان رضایتمندی بیماران زن تحت آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه اثر بازتاب درمانی پا با مالیدن روغن زیتون به پا در کنترل آسم انجام گردید.

مداخلات به شرکت کنندگان دو گروه تجربی آموزش داده شد و به مدت ده جلسه توسط آن ها انجام گردید. پرسشنامه کنترل آسم توسط شرکت کنندگان قبل و بعد از مطالعه تکمیل شد. مواد و روشها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده بر روي 40 بیمار مبتلا به بیماري انسدادي مزمن ریوي در دو گروه بازتابدرمانی پا و یک گروه کنترل است که در مرکز آموزشی – درمانی امام رضا (ع) تبریز انجام گرفت. نقاط حساس و دردناک در پا نشان دهنده مشکلاتی در بخش های معادل در بدن هستند . رفلکسولوژی برای افرادی که بیماری های کلیوی دارند می تواند مفید باشد و همچنین با این روش درمانی می توان کارکرد هورمون ها را منظم کرد و از بیماری هایی نظیر سندرم پیش از قاعدگی و یائسگی جلوگیری کرد. صحتی شفایی، ف.، دستغیب شیرازی، ه.، کمالی فرد، م.، قوجازاده، م.، 1397. تاثیر بازتاب درمانی کف پا (رفلکس زون تراپی) بر شدت نشانههای پیش از قاعدگی در دانشجویان (کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی دو سوکور).

تاثیر بازتاب درمانی کف پا (رفلکس زون تراپی) بر شدت نشانههای پیش از قاعدگی در دانشجویان (کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی دو سوکور). ماساژ پا به مدت 30 دقیقه، هفته اي یک بار و در طی6 جلسه انجام شد. مصریان و یونانیان باستان نقاطی را در پاها یا دستها ترسیم نمودهاند و هر کدام از آنها را به به ارگان یا بافتی تطبیق دادهاند و نوعی ماساژ را پایه گذاری کردهاند که «بازتابشناسی» نامیده میشود. این نوع درمان با فشار مختصری بر روی نقاط به خصوصی از دست یا پا، بدن را به حالت تعادل بر میگرداند. به سمت مرکز اسپا پایدار حرکت کنید. درست مثل به کار بردن چشم هایمان در دیدن روشنایی، دست ها و پاها، فشار، کشش، حرکت و توزیع وزن بدن را احساس می کنند. عدم تعادل بدن در طول جریان زندگی روزانه میتواند سبب شود که پیامهای عصبی در هر جای بدن مسدود(بلوکه) گردند و این بدان معنی است که سرعت حرکت پیامهای عصبی به عضلات، اعضاء و غدد بدن تا حدودی کند میشود .

دیدگاهتان را بنویسید