رفلکسوتراپی یا بازتاب درمانی

در دو جلسه برگزار خواهد شد و هر جلسه کلاس حدود ۳ ساعت خواهد بود. درگروه آزمون، بازتاب درمانی به مدت 12 جلسه انجام شد. در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب چنگ زدن و عملکرد آن ، آسیب ها و نحوه درمان و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . جریان انرژی حیاتی، هماهنگی عملکرد اعضای مختلف و سیستم عصبی از مقدمات تندرستی و سلامتی است. با ایریدولوژی، از طریق بررسی دقیق عنبیه ( بخش رنگی داخل چشم ) میتوان وضعیت سلامتی یا ضعف ارگانها و اعضای مختلف بدن را مطالعه نمود. ایریدولوژی، روشی برای تشخیص بیماری است که در آن، رنگها و سایر خصوصیات الیاف عنبیه برای اطلاع در مورد سلامتی بیمار، معاینه و بررسی میشوند. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بازتاب درمانی کف پا بر افسردگی دوران منوپوز انجام شد. هدف از مطالعه تاثیر این روش بر میزان اضطراب و پارامتر های همودینامیک بیماران در انتظار کاتتریسم قلبی می باشد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 09 بیمار زن در انتظار کاتتریسم قلبی مراجعه کننده به بیمارستان کوثرسمنان در سال 3101 انجام یافت.

با توجه به نظریه، اعمال فشار به پا، دست، و یا گوش توسط رفلکسولوژیست یک پیام آرام بخش از اعصاب محیطی در این اندام به سیستم عصبی مرکزی می فرستد، که به نوبه خود بدن را وادار به تنظیم سطح تنش می کند.این کار آرامش کلی راافزایش می دهد، اندامهای داخلی و سیستم های آن ها را به حالت عملکرد مطلوب می رساند ، و جریان خون را افزایش می دهد.این کار بر گردش خون، تنفس، غدد درون ریز، سیستم ایمنی بدن، و سیستم های نوروپپتید در بدن تاثیر مثبت می گذارد. 3- تمامي لباسهايي كه روي اندام تحتاني فشار وارد ميكنند، شل ميشوند ولي بيرون آورده نميشوند (بيمار برهنه نميشود). برای دیدن بازتاب چنگ زدن انگشت خود را در كف دست نوزاد قرار داده و قدري فشار دهيد. این ناحیه را به صورت حرکات دایرهای ماساژ داده و سه بار نفس عمیق بکشید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بیماران با استفاده از روش تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. ماساژ دادن این قسمت به ویژه هنگام دندان درآوردن کودک مفید است. این روش بر حرکت دادن ستون فقرات، مفاصل، و ماهیچههای بدن برای بهبود تحرک، آرامسازی ماهیچهها، و بهبود وضعیت استقرار بدن تمرکز دارد. با پی بردن به موقعیت بافتها قبل از پیشرفت بیماری و تخریب آنها، میتوان با دادن رژیم غذایی درست به بیمار، از ناراحتیهای جسمانی بعدی جلوگیری کرد. قبل از مداخله پرسشنامه افسردگی بک و چک لیست معاینه پا برای بیماران هر دو گروه تکمیل شد. ماساژهای رایحه درمانی، سنگ داغ و قبل از زایمان از سایر ماساژهای استاندارد گرانتر هستند. عدهای از پزشکان عنبیهشناس، از سایر علوم مانند طب سنتی، گیاهدرمانی و… لذا استفاده از طبی چون طب مکمل – جایگزین در دستور زندگی انسانها قرارگرفته است. لذا انجام مداخله ای با کمترین عارضه جهت رفع افسردگی در این افراد دارای اهمیت ویژه ای است. نواحی پینه بسته یا میخچه یا دیگر تغییراتی كه در پاها ایجاد میشوند، در رفلكسولوژی اهمیت خاصی دارند. اما روش خاصی توسط آلبرت آدامز ابداع شد . روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که بر روی 90 خانم انجام شد.

روش: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از نوع تک آزمودنی A-B-A بود. پس شما میتوانید درباره نوع تغییرات رخ داده، تصمیمگیری نمائید. واكنشهاي احتمالي كه ممكن است پس از درمان رفلكسولوژي اتفاق بيافتد کدام است؟ از آنجایی که عنبیهشناسی روشی برای درمان نیست، متخصصان اغلب، شاخههای دیگر طب جایگزین، مانند طبیعت درمانی را مطالعه کرده و از ایریدولوژی به عنوان قدم اول تشخیص استفاده میکنند. به نظر می رسد که ماساژ کف پا تمام تنش های عضلانی که در حال ساخته شدن است کاهش میدهد و احساس تسکین و راحتی برای بدن فرد به همراه دارد. عنبیه حداقل ۲۵۳ طرح کاملا مختلف دارد. در طول زمان، او یک نقشه از رابطه بدن و عنبیه ترسیم کرد که امروزه، بهصورت کامل، توسعه یافته و در دسترس پزشکان ایریدولوژیست قرار دارد. او به شما خواهد گفت که بر اساس تحقیقات، نقاط فعال زیادی وجود دارد که به شما کمک میکنند بر جسم و روانتان قدرت بیابید. وجود کانالهای انرژی یا مِریدینها، این پدیده را امکانپذیر میسازند و در این علم و علوم دیگر ازقبیل بازتاب درمانی یا رفلکسولوژی، صفحات انعکاسی مانند آینه در بدن داریم که تمام بدن در روی این صفحات، منعکس میشود.

دیدگاهتان را بنویسید