تبدیل آب به سوخت هیدروژن با فتوسنتز – ایسنا

با کاربرد غلظت­های مختلف SA، سرعت فتوسنتز ارقام گلرنگ زراعی مورد مطالعه در این پژوهش، افزایش معنی­داری در کلیه تیمارهای دمایی (تیمار شاهد (T0)، تنش دمایی ملایم (T1) و تنش دمایی شدید (T2)) نشان دادند. گیفانگ جیا، نویسنده مقاله و متخصص زیستشناسی شیمیایی از دانشگاه پکینگ چین میگوید: «فکر میکنیم که این استراتژی بسیار خوبی برای مهندسی محصولات کشاورزی ما است». از نظر جریان انرژی، کدام یک از رژیم­های غذایی زیر بیشترین و کمترین اثر را دارند؟ بیشترین مصرف بیوگاز نیز در اروپا می باشد به عنوان نمونه آلمان 65 درصد بازار این سوخت در اروپا را به خود اختصاص داده است . ویروئیدها siRNA ها را به عنوان فراورده های جانبی همانند سازی افزایش می دهند و در مسیر تداخل RNA ها اختلال ایجاد کرده و باعث مهار ژن های گیاهی می شوند که نیازمند تداخل RNA هستند. عواملی که باعث محدود شدن آهنگ رشد جمعیت ها می شوند عوامل وابسته به تراکم نامیده می شوند. 1- ویروس های ویرولانت باعث تخریب سلول میزبان می شوند. 2- عفونت پایدار : ویروس های پوشش دار بدون تخریب سلول میزبان با جوانه زدن بطور نامحدودی ویروس تولید می کنند.

آنها قطعات RNA بدون پوشش پروتئینی، هستند. سلول ها همچنین دارای DNA و RNA هستند که اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای هدایت فعالیت های سلولی هستند. این نتایج منجر به پروتئین و RNA مربوط به فرآیندهای فتوسنتز مانند اجزای فتوسیتم I و II ، سنتاز ATP و یکی از زیرواحدهای Rubisco می شود. بلوم های سیانوباکتر ها می توانند مشکل میز باشند، به این دلیل که آنها تمام اکسیژن در یک منطقه را می مکند و مناطق مرده دریایی را ایجاد می کنند که در آن هیچ چیز دیگر نمی تواند زندگی کند و به این دلیل که برخی از سیانو باکتری ها سمی هستند. توجه کنید که این نوع همانند سازی نامتقارن است چون یکی از رشته های والد مکررا به عنوان الگو استفاده می شود ولی رشته دیگر تنها یکبار همانند سازی می کند. به دلیل نداشتن کپسید برای ورود به سلول میزبان از گیرنده های غشایی استفاده نمی کند و با واسطه زخم حاصل از نیش حشرات یا آسیب های مکانیکی وارد سلول گیاهی می شود و از طریق پلاسمودسم ها از یک سلول به سلول دیگر جابه جا می شود فاقد ژن های کد کننده پروتئین بوده و جهت همانندسازی کاملا وابسته به میزبان می باشد.

از ریزجلبکها میتوان برای تولید گستردهای از متابولیتها مانند پروتئین، چربی، کربوهیدرات، کارتنوئیدها و یا ویتامینها برای سلامت، تغذیه و مواد افزودنی، مواد آرایشی و برای تولید انرژی استفاده کرد. جلبک حاوی درصد بالایی از مواد و مواد مغذی مهم برای سلامت بدن به ویژه کلسیم است. نشان­دهنده طول عمر برگ می­باشد و برای محاسبه آن از حاصل­ضرب سطح برگ در مدت زمانی که برگ فتوسنتز می­کند استفاده می­شود. استعداد عفونی شدن یک پروتئین، به توالی آمینو اسیدی، آن بستگی دارد. ج.د پتاسیم برای یک گیاه بسیار مهم است ، زیرا کیفیت میوه های درختی و پروتئین موجود در میوه به این عنصر بستگی دارد. طبقه بندی این ویروس ها نیز بر اساس سیستم بالتیمور صورت می گیرد. جان باپتیست اولین بار در هنگام سوزاندن زغال چوب در فضایی بسته، متوجه شد که جرم باقی مانده از جرم زغال چوب کمتر است و بر اساس این شواهد اعلام داشت که مقداری از زغال چوب در هنگام سوختن به گاز تبدیل شده است. ساقههای جوان توسعه ضعیفی پیدا میکنند و با گذشت زمان تعداد آنها نیز کمتر میشود. جلبکها – در شکلهای مختلف از بافتهای چند سلولی تا بافت تکسلولی – نیز شامل کلروپلاست هستند و کلروفیل تولید میکنند.

این فرآیند پیچیده در گیاهان اساسی، «فیتوپلانگتونها» (phytoplankton)، جلبکها و حتی باکتریهایی مانند «ساینو باکتری» (cyanobacteria) رخ میدهد. محصول زائد این فرآیند اکسیژن است که زندگی های پیچیده را هموار کرده است. به همین گونه کلروپلاست ها نیز یک سیانوباکتر فتوسنتز کننده بوده است که به طریقی مشابه با سلول هسته دار هم زیستی کرده است. همانند سازی ان داخل هسته یا کلرپلاست توسط یکی از RNAپلیمرازهای گیاهی صورت می گیرد در اثر همانند سازی واحدهای ویروئیدی متعددی به همدیگر چیبیده اند که در اثر فعالیت ریبوزیمی بخشی از ویروئید این واحد ها از هم جدا می شوند. این باکتری ها جلبکهای سبزابی نیز نامیده می شوند که خودکفا بوده فقط با نور، آب و هوا زنده میمانند و از دی اکسید کربن و نیتروژن قند میسازند! چون قادرند نیتروژن را تثبیت کنند و آن را به صورتی که برای جاندران قابل استفاده باشد، به محیط وارد کنند. ویروس کمکی: ویروسی که ژن های آن مورد استفاده ویروس ناقص قرار می گیرد. سلول های گیاهی به ندرت حاوی لیزوزومند. پلاستیدها طبقه ای ازاندامک های کوچک در سیتوپلاسم سلول های گیاهی هستند که حاوی رنگدانه و یا مواد غذاییند. طبق اظهارات پیدونگ یانگ ، شیمیدان بخش علم مواد آزمایشگاه برکلی که مسئولیت این پروژه را برعهده دارد: «نتایجی که به دست آوردیم حاکی از آن است که فرآیند فتوسنتز خودکار با به کارگیری باکتری مورلا ترمواستیکا (Moorella thermoacetica نوعی باکتری از شاخه فیرمیکوتها یا سختپوستان که بهطور ذاتی قابلیت فتوسنتز ندارد.) قابل انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید