بازتاب شناسی درمانی كف پا

ماساژ بازتاب درمانی یا رفلکسولوژی ماساژ نقاط بازتابی می باشد.این سبک ماساژ بیشتر حول سه قسمت کف دست ، کف پا و گوش اجرا می شود.در قسمت های ذکر شده نقاطی وجود دارد که شما با ماساژ درمانی آنها می توانید تاثیرات مثبتی در فرد را مشاهده کنید.تکنیک های ماساژ بازتاب درمانی یا رفلکسولوژی بسیار متنوع و زیبا می باشند و یکی از ماساژهای مورد علاقه عموم نیز می باشد. همچنین این باور وجو دارد که دست و پاها بسیار حساس هستند و اعمال فشار بروی این حسگرها(پا و دست) باعث تحریک مکانیسم مبارزه کننده بدن می شود . جلسات بازتاب درمانی معمولا با لباس انجام می شود و خیلی کم از روغن یا کرم استفاده می شود . هنگامی که ارزیابی تمام شد، درمانگر مناطقی از دست و پا را با استفاده از تعدادی تکنیک های درمان را انجام می دهد . این احساس رضایت زمانی هست که فشار بر روی نقاط مختلفی از کف پا اعمال می شود .

با کمک ماساژ این نقطه میتوان علاوه بر از بین بردن انقباضهای سیاتیک به تسکین درد آن نیز کمک کرد. وجود دارد غفلت کرد. کسی که بهطور جسمانی کودک را نگه میدارد و کودک یک لایه وجود دارد که، ما باید تصدیق کنیم، یک جنبه از خودش است و همزمان یک جنبه از کودک. او درباره برانگیختگی جسمانی بازی بحث میکند بااینوجود اتصالات بین بازیکردن و فعالیت خودارضایی را در ذهن ما رد میکند. بااینوجود دراینجا علاقهی من چیزی نیست که گفته میشود وینیکات از دیگران «دزدیده» است بلکه چیزی است که نظریهاش انتخاب کرد کنار بگذارد و نپذیرد. بنابراین نتیجهگیری من این است که بازی، این خلاقیت جهانشمول، به گرایشی ذاتی در ذهن تعلق دارد که شکلهای مختلفی بهخود میگیرد، نهتنها در گروههای متنوع بلکه برای افراد مختلف. برای من این گامی اساسی به جلو است زیرا بازتاب دیگر به بازتولید کموبیش مبدل از آنچه در واقعیت اتفاق میافتد محدود نیست، مانند ادموند، بلکه تا درجهی مشخصی نشان میدهد که چگونه بازی میتواند رویایی را بازنمایی کند که ما از آن چیزی نمیدانیم، که توسط خود ابژههای گذاری خلق میشوند. من باور دارم که بسیاری از فصلهای دیگر این کتاب، چه قبل و چه بعد از این زوج مرکزی، با ارجاع به آنها روشن میشوند.

در نتیجه باعث شده تا استرس در بدن به شدت کاهش یابد. بهآرامی روی انگشتان پا فشار وارد کنید تا درد کودک تسکین پیدا کند. رو وارد کنید تا کتاب های مورد نظرتون رو پیدا کنید. هنگامی که اندام های بدن ، قادر به انجام کار خود به درستی نباشند، بیماری در بدن توسعه پیدا می کند. بنابراین او حدس می زد که با کار کردن روی این بخش از پا، انسداد انرژی که در طی زندگی جنین اتفاق می افتد، را می توان آزاد کرد که به عنوان درمان پره ناتال یا (تکنیک تغییر) معروف شده است. برای کسانی که تجربه ماساژ را دارند ماساژ پا خیلی لذت بخش و فوق العاده است . درمانگر سازگاری پا و دست را نسبت به درد و استرس مورد سنجش قرار می دهد . در عین حال ارتباطی خاص بین دست ها و پا ها وجود دارد که مناطق مرتبط را ایجاد می کنند.

جریان انرژی که در بدن جاری است ممکن است در این مناطق مسدود شده باشند و باعث استرس شوند و همچنین عملکرد درست یک اندام خاص در بدن را مختل کند . با این تفاوت که هیچ عامل ترسی در آن وجود ندارد؛ یعنی بجای سوزن با استفاده از انگشتان درست در همان مناطق فشار ملایمیایجاد میکنید. اگر با توضیحاتی که در رابطهی مادر-کودک پایهگذاری شده مخالف هستم، ایدههای وینیکات را براساس رابطه کودک و مادر تعبیر نخواهم کرد، هرچقدرهم جزئیاتی که بدست میآوریم و تاثیراتِ ممکن آنها بر وینیکات براساس اعتراف خودش به دوستانش، فصیح باشند. اما اگر اینچنین است، و من باور دارم که هست، این جهانشمولی با تمامی گوناگونی روابط مادر-کودک هماهنگ است چه در مراحل مختلف تاریخی یا در فرهنگهای مختلف بر روی کرهی زمین هرچند بازی بهطور ثابت همهجا حضور دارد. هرچند این امر به هیچ عنوان درمانی برای بیماری نیست، اما اعتقاد بر این است که نشانههای این بیماریها را کاهش میدهد و آنها را قابل تحملتر میکند.

دیدگاهتان را بنویسید