بازتاب درمانی چیست ؟

طی دهه ۱۹۷۰-۱۹۸۰ در حوزه روانشناختی رویکرد جدید پردازش اطلاعات بر روی شکلگیری تفکر متمرکز شد. حق دوست و همکاران ۲۰۰۸ طی پژوهشهایی که در زمینه شیوع افسردگی انجام دادند دریافتند که در ایران به دلیل استفاده از ابزارهای سنجشی متفاوت و نیز گروه جمعیتی مورد بررسی بسیار ناهمگن هستند. همچنین این نوع ماساژ به کاهش دردهای عضلانی بانوان باردار نیز کمک می کند. در هر صفحه کتاب رفلکسولوژی ، گیاهان معطری که می توانند به رفلکسولوژی کمک کنند آورده شده اند. نیزمورد استفاده قرار می گیرند که هر کدام فواید خاص خود را خواهند داشت. البته تنوع زیادی دارد و به هر حال، خاصیت ضد درد و تمدد اعصاب و سم زدایی و ضد التهاب دارد. • خاصیت ضد التهابی بسیار زیاد روغن های اسانس دار به دلیل دارا بودن آزولن (Azulene)است که هنگام تقطیر تشکیل می گردد. ماساژ سوئدی برای افرادی که تازه می خواهند ماساژ ببینند، تنش زیادی دارند و به شدت حساس به لمس می باشند بسیار مفید است. این محصول، علاوه بر کاهش وزن، برای درمان استرس، اضطراب و بیخوابی بسیار مفید است. برخلاف پزشکی رایج یا آلوپاتی که مبنای درمان را بر پایه سرکوب و تضاد با عامل بیماری زا میگذارد، درمان های هومیوپاتی شکل رقیق شدهای از مواد بیولوژیکی با منشاء گیاهی، حیوانی یا معدنی است که در حالت عادی میتوانند علایم مشابه بیماری را ایجاد کنند.

مادران شاغل هم که وقت بازی کردن ندارند، به همین شکل باید با فرزند خود تعامل برقرار کنند. نمونه ها از بین مراجعه کنندگان به یک پزشک در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ریه بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل و مطب ایشان به صورت در دسترس انتخاب خواهند شد که همگی باید خانم های بزرگسال بالای 12 سال با تشخیص آسم باشند و به گروه های کنترل و مداخله ها به صورت تصادفی تقسیم خواهند شد. روانشناسان دریافتند امکان دارد ذهن انسان را نیز به صورت سیستم دستکاریکننده نماد درنظر گرفت که اطلاعات از طریق آن جریان مییابند. اگر جریان و انتشار آن متعادل باشد سلامتی را در پی دارد، اما با بر هم خوردن موازنه انرژی حیاتی، کاستی و بیماری و فتور حاصل میگردد. کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد. گره های لنفاوی، بخشی از سیستم دفاعی بدن هستند و برای مقابله با عفونت، پادتن تولید می کنند. سطوح تمركز را افزایش می دهد.

خوشاندام شدن اولین گام برای افزایش اعتمادبهنفس شما است. از رویکردهای اولیه شناختی در درمان افسردگی نظریه شناختی بک است. تا اواسط دهه ۱۹۷۰ نظریهها و درمانهای روانکاوی و رفتاری از لحاظ الویت بخشیدن به دیدگاههای روانشناختی درباره منشا و درمان اختلالهای اضطرابی و افسردگی با هم به رقابت میپرداختند. بر اساس اطلس سلامت روان (سازمان جهانی بهداست ۲۰۰۵) حدود ۳ درصد بودجه کشور به مساله سلامت روان اختصاص دارد با اینهمه میزان شیوع تا آن اندازه که بدان پرداخته شد بالا است. در سال ۲۰۰۴ نوربالا و همکاران بزرگترین مطالعات همه گیرشناسی سلامت روان را در ایران انجام دادند و روی یک نمونه۳۵۰۱۴ نفری در سراسر کشور انجام دادند. طبق همین بررسیها شیوع افسردگی گزارش شده حدود یک درصد (مربوط به یک مطالعه در سطح جامعه و با ابزار مصاحبه بر مبنای DSM) و حداکثر شیوع حدود ۹۱ درصد (مربوط به یک مطالعه در گروهی از دانشجویان و با استفاده از GHQ-28) بوده است.

حصاری کارشناس ارتباط درمانی در گفتگویی؛ در رابطه با درمان بیماران صعب العلاج اظهار کرد: تلاش برای رفع نیاز مراجعان و کمک برای افزایش سطح توانمندیهای آنان با استفاده از روشهای مختلف، ضرورتی انکارناپذیر در جامعه است. این رویکرد به پارادایمهای شناختی افراد نسبت به خود، محیط و آینده اشاره میکند.هدف این پارادایمها بررسی سوگیریهایی است که افراد در مراحل مختلف پردازش اطلاعات نظیر توجه،رمزگردانی، یاداوری و تفسیر نشان میدهند. از شیوه های دیگر رفلکسولوژی یا بازتاب درمانی می توان به نظریه دستگاه گردش خون ودستگاه عصبی اشاره کرد، که بر اساس آن به قسمت هایی روی پا فشار وارد می شود که این امر موجب آزاد شدن سموم از بدن شده و درد را کاهش می یابد. همانطور که اشاره شد، در رفلکسولوژی، مجموعه نقاط کف پا را به مثابه نقشهای از تمام ارگانهای حیاتی بدن میدانند. مطالعات گوناگونی پیرامون افسردگی و شیوع آن در کشور ما صورت گرفته است. در این رویکرد افراد به صورت موجودات فعال و معقول درنظرگرفته میشوند و فرایندهای تفکر همچون ادراک، توجه، حافظه، راهبردهای برنامهریزی، طبقهبندی اطلاعات و درککردن قطعات کتبی و شفاهی مورد بررسی قرار میگیرد. جالب توجه بود که در این پژوهش یافتهها رابطه مستقیم میان سلامتروان را با افزایش سن نشان دادند و در افراد متاهل، بیوه، طلاق گرفته و بازنشسته شیوع بالاتری مشاهده گردید.

دیدگاهتان را بنویسید