بازتاب درمانی چیست؟

در استخدام منابع انسانی برای یک اسپا سبز، باید افرادی گزینش شوند که به انسان اهمیت می دهند چرا که همه فعالیت شما با انسان و روح و جسم انسان در ارتباط است. کاری را برای بزرگسالان انجام میدهد که بازی برای کودکان» (همان منبع، صفحه ۳۰). بنابراین آنها با تغییر از انفعال به فعالیت قصد دارند که بر تجربیاتشان بهطور جسمانی مسلط شوند» (همان منبع، صفحه ۱۶۷). که زمانی خشنودی واقعی میآوردند» (۱۹۲۴، صفحه ۲۳۶). بهزودی، بااینوجود که او فقط دو فوت از مادر فاصله داشت، به سمت مادر برگشت و به دامان او رفت. ما میتوانیم این بازی را بهعنوان عدمامکان از رهاکردن مضاعفسازی (کپیسازی) همراه با تلاشی برای فاصله گرفتن از ابژه تعریف کنیم. هرکدام از این مشاورهها با گوشدادن وینیکات به مادر و همچنین مراقب کودکان بودن، به یک مشاوره مضاعف تبدیل شد. جای این برنامهها که شامل مشاوره پزشکی و تغذیهای در زمینههایی همچون بهبود عملکرد فیزیکی، خواب، روشهای کاهش استرس، تغذیه مناسب و… اولی این است که به عقیدهی فروید بازی فقط مرتبط به سلامتی نیست بلکه میتواند در مسیرهای زیادی توسعه یابد: یکی نوشتن خلاقانه داستان تخیلی است، دیگری رواننژندی است، درهمین راستا (اگر ما به روانپریشی فکر کنیم)، هذیان.

اگر کودکی را ملزم به موفقیت سازیم به همان اندازه زیانبار است که او را ملزم به شکست بدانیم. «پلازا» که در زبان اسپانیایی به معنی «میدان» است، به آن دسته از فضاهای عمومی اطلاق میشود که در دل شهرها قرار دارند و در واقع، فارغ از ابعاد تجاری، صرفا کارکردی پاتوقگونه برای شهروندان دارند. هنر درمانی رشتهای است که در آن با خلق یا مشاهده یك اثر هنری از طریق دریافت و بیان احساسات شخص، برای كمك به او استفاده میشود. در این مورد ما میتوانیم بیتفاوتی آشکار پسر دربارهی آنچه بین مادر و وینیکات درحال اتفاق افتادن بود را مشاهده کنیم. دو ملاحظه باید در اینجا مشاهده شود. در بازیکردن و واقعیت (۱۹۷۱) وینیکات مثالهای متعددی میآورد و من باید بعضی از آنها را که برای من قابلتوجه است انتخاب کنم که بسیار بیانگر هستند. همانطور که وینیکات میگوید: «این پسر یک افول جنبش در خودش دور از و بهسمت وابستگی را گفتگو میکند» (وینیکات، ۱۹۷۱). تغییردادن واقعیت به چیز دیگری است، چیزی که آنچه در واقعیت غیرقابل تحمل است را – چه درونی و چه بیرونی – تغییرشکل میدهد.

فقط وینیکات توانست بفهمد که بازی کودک نسخهی به نمایش درآمده و جابهجا شدهی دیگری بود از آنچه مادر درباره آن صحبت میکرد. آنچه تلاش دارم بگویم این است که تعبیرکردن محتوای بازی کافی نیست؛ ما باید ساختار آن را بفهمیم. این آینه یک دیوار میشود که توسط یک انسان با یک حفره بازنمایی میگردد که ازطریق آن ما غالبا بهطور مخفیانه در بیمارانمان نجوا میکنیم، حقیقت چنین است. کودک و نوجوان از جنبه احساسی درگیر داستان میشود و میتواند احساسات خود را در شرایطی امن بروز دهد. بعلاوه گزارشاتی که در کتاب “Grey Literature” آمده است نشان میدهد که رفلکسولوژی میتواند درمان موثری باشد. مرکز اسپا سبز میتواند از جوهر سویا به جای جوهرهای متداول و کاغذهای قابل بازیافت به جای کاغذهای غیر قابل بازیافت استفاده کند. وینیکات یک تکلیف سهگانه را انجام میدهد: او باید کاملا به مادر توجه کند، با کودک بازی کند، و طبیعت بازی دایانا را ضبط کند تا بتواند مقالهاش را بنویسد. • در صورتی که زخم، سوختگی یا عفونتی در پا یا دست وجود دارد، فشار درمانی انجام نشود. هیچ تغییر قابل توجهی از اولین زمانی که وینیکات این پسر را در هفت سالگی دید و ده سال بعد وجود نداشت. ادموند بعد از چند دقیقه خیلی سریع پرسید: «اسباببازیها کجا هستند؟

با وجود بدتر شدن آمارهای جامعه ایران در بحث میزان مصرف شکر، روغن، نمک و یا فقر مصرف مواد مغذی همچون لبنیات، توجه به زندگی و تغذیه سلامتمحور حداقل در رسانهها و شبکههای اجتماعی بیش از پیش شده و روزی نیست که چند هشدار در مورد خوردن یا نخوردن مواد غذایی خاص و یا فلان عادت روزمره زندگی در پیغامهای به اشتراک گذاشته شده در شبکههای اجتماعی را دریافت نکرده باشیم. ما درطی بررسی، در موارد بسیاری تشخیص میدهیم که در پیشینه کودک، چه در حال حاضر و چه در گذشته، یک مادر افسرده وجود دارد. وجود دارد غفلت کرد. در تهران ایشان تجربه مدیریت و راه اندازی مراکز درمانی مختلف در شهرستانهای مختلف و تهران (سعادت آباد، میدان رسالت، تهرانپارس، مجیدیه شمالی، شمس آباد، مجیدیه جنوبی، هفت حوض) و همچنین آموزش کلیه اعمال فوق به کارآموزان بسیاری در طول 30 سال تجربه کاری در کارنامه خود دارد. بیان میکند «ازطریق بازی، ایگویی که یک تروما را بهطور منفعل تجربه کرده است، فعالیتاش را در بازی تکرار میکند.

دیدگاهتان را بنویسید