بازتاب درمانی چیست؟

بخشی از حافظه مجری مرکزی است که مانند توجه عمل کرده و اطلاعات را به گونه خاص دریافت و پردازش میکند(ابوالمعالی، زیرچاپ). چه تعداد و چه نوع افرادی دچار بیماری افسردگی میگردند این خود سئوال مهمی است اما به نظر میرسد از آن مهمتر عواملی باشند که سبب ایجاد این بیماری و پیامدهای آن میشوند. معمولا اطلاعاتی که مورد توجه قرار گرفتند وارد سیستم پردازش و ذخیرهسازی میشوند. 6- سپس كف پاها از نظر درجه حرارت، رنگ، لكه یا خال، قوام عضلانی، وضعیت پوست و دیگر آسیبهای احتمالی معاینه میشوند. مطالعات فراوانی در خصوص انواع درمانها و تاثیرات آنها بر روی بیماران افسرده صورت گرفته که در اینجا نیاز به طرح آنها نیست اما در مجموع پایه و اساس تمام این مطالعات و پژوهشها نظریههای متعدد اجتماعی و روانشناسی بوده است که ابعاد مختلف شخصیت فردی و اجتماعی انسان را مد نظر قرار میدهند. در معنای دیگر افت گذرا یا دوامدار تنود عصبی- روانی که به صورت یک مولفه بدنی (سردردها، خستگیپذیری، بیاشتهایی، بیخوابی، یبوست، کاهش فشار خون و جز آن) و یک مولفه روانی (احساس به پایان رسیدن نیرو، کهتری، ناتوانمندی، غمگینی و جز آن) نمایان میشود. برای این کار میتوانید از انگشت شست خود کمک بگیرید یا با کمک یک توپ توپر برای ماساژ نقطه مشخص شده اقدام کنید.

برای این کار میتوانید از انگشت شست خود کمک بگیرید یا با کمک یك توپ توپر برای ماساژ نقطه مشخص شده اقدام کنید. ماساژ دادن این ناحیه باعث باز شدن رودههای مسدود شده می شود. در نتیجه، این شکل از درمان نسبتاً منحصر به فرد است. اطلاعات ثبتشده در حافظه بلندمدت، همان طرحوارهها از نظر یانگ هستندکه فرد بر اساس آن شناختهای خود از وقایع برون را شکل میدهد (بیابانگرد، ۱۳۸۹) و همانگونه که الیس مطرح میکند تفسیر ما از وقایع، هیجانات و رفتار ما را شکل میدهد(شفیعآبادی و همکاران، ۱۳۸۸). زمانی که اطلاعات را رمزگذاری میکنیم آنها را به چارچوبهای روانی میفرستیم تا قادر به بازیابی آنها به صورت ذهنی باشیم (ابوالمعالی و همکاران، ۱۳۸۹). اطلاعات مدت اندکی در حافظه کوتاهمدت باقی خواهد ماند و در صورت لزوم توسط راهبردهای حافظه مورد توجه قرار گرفته و از طریق مجری مرکزی بخشی که اطلاعات در آنجا مورد توجه قرار میگیرد به حافظه بلندمدت منتقل میشود. مالیخولیا در زبان یونانی به معنی افسردگی بکار گرفته میشود و تاکنون نیز در فرهنگ ما و در خلال قرون با این مفهوم باقی مانده است.

در یک جمعبندی کلی مفهوم افسردگی در سه گونه متفاوت معنا یافته است: به منظور مشخص کردن احساسهای بهنجار غمگینی، یاس، ناامیدی و جز آن و بروز آنها به عنوان نشانه یک اختلال. در معنای محدود پزشکی افسردگی به منزله یک بیماری خلق و خو یا کنش خلق و خو است. پردازش خودکار جهت افزایش ظرفیت محدود حافظه کوتاهمدت به ما این امکان را میدهد تا به طور همزمان قادر به تمرکز روی اطلاعات دیگر در اطراف خود باشیم و اطلاعات ذخیره شده کمتر با تحریفهای شناختی همراه گردد. گزارشات فردی وی براین موضوع اشاره داشت كه تمامی بیماران احساس كرده بودند كه كیفیت زندگیشان با رفلكسولوژی بهتر شده بود و این بهبودی صرفاً نتیجهٔ رفلكسولوژی نبود بلكه به دلیل افزایش ارتباط و تماس بیماران با متخصصین رفلكسولوژی بود. به همین دلیل میتوان گفت باند کندرو کنار خیابان اصلی و پیاده روها ظرفیت این را دارند که تبدیل به پلازا یا میدان فعال شوند. هرچند بازتاب درمانی میتواند مزایای کوتاه-مدت و بلند-مدتی داشته باشد، اما اگر مشکلات تنفسی دارید، باید سریعاً به مراقبتهای پزشکی مراجعه کنید.

از سیناپس تا روان درمانی تکامل حیرت انگیز علم عصب پایه بازتاب دانش. بازتاب دانش. سال دوم. بازتاب دانش. سال سوم. حالت روانی ناخوش که با دلزدگی، یاس و خستگیپذیری مشخص میشود و در بیشتر مواقع با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است. در سطح معمول بالینی افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی و غیرلفظی به صورت عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالتهای برانگیختگی نشان داده میشود. این ناحیه را به صورت حرکات دایرهای ماساژ داده و سه بار نفس عمیق بکشید. با دریافت این اطلاعات، حساسیت بدن به رایحه ها و متریالی که بر روی پوست در فرآیند ماساژ استفاده میکنید را پیش بینی می کنید. و سپس آشنايي با نکات وتکنیکهای مهم ماساژ درمانی پشت بدن (ماساژ سوئدی) را توضیح دادیم. کتاب درمانی تعامل بین خواننده و ادبیات است. این نظریه بر اساس تحقیقات انجام شده در دهه ۱۸۹۰توسط سر هنری سر و سر چارلزشرینگتون ایجاد شده است، که در تحقیقات خود نشان دادند یک ارتباط عصبی بین پوست و اندام های داخلی وجود دارد و این که کل سیستم عصبی با یک محرک تنظیم می شوند. رویکرد پردازش اطلاعات رویکردی است که ذهن انسان را بهصورت یک سیستم دستکاریکننده نماد درنظر میگیرد که اطلاعات از طریق آن جریان مییابد، معمولا برای نشاندادن مراحلی که افراد برای حلکردن مسایل و کامل کردن تکالیف طی میکنند از نمودارهای گردشی استفاده میکنند و رشد شناختی را فرایندی پیوسته میداند (برک،۲۰۰۷؛ سیدمحمدی، ۱۳۸۷ ص:۴۸۸).

دیدگاهتان را بنویسید