بازتاب درمانی (رفلکسولوژی) چیست و چگونه عمل میکند؟

10- گردش خون و جریان عصبی را بهبود می بخشد. ایرانیان، مصریان و یونانیان باستان از هنر بازتابدرمانی که غالباً همراه با رایحه درمانی بود، به منظور بهبود انواع بیماری استفاده میکردند. کودکان در مراکز اسپا میتوانند با انواع و اقسام رایحه ها آشنا شوند و شیوه های سبک زندگی سالم را فرا بگیریند. رفلکسولوژی یا “بازتاب درمانی” که این روزها برای درمان بسیاری از بیماری ها از آن استفاده میشود یکی از محبوب ترین روشها و طب های سنتی- مدرن در قرن ۲۱ است که تعداد علاقه مندان به این شاخه علمی روز به روز در حال افزایش میباشد. کتاب بازتاب درمانی توسط استفانی ریک به نگارش درآمده است. که آنها هم منحرف جنسی شوند، وانمود به درمان دیگران میکنند. تعدد تکنیکهای بازسازی شدۀ شیوه های کهن شفاگری و تکنیکهای ابداع شدۀ جدید و گستردگی حجم مطالب موجود دربارۀ آنها موجب گشته تا طبقه بندی تکنیکها و اطلاعاتی که ما درباره آنها داریم هنوز کامل نباشد .هدف ما شناسایی انواع روشهای درمانی از سراسر دنیاست .

در واقع کار بازتاب درمانگردر این مرحله، شناسایی قسمت هایی از بدن است. نظر کمی را برمیانگیزد زیرا مبهم و سخت است. بازتاب درمانگر علاوه بر اینکه می تواند مستقیمآ روی ناحیه مورد نظر کار کند. این کار باعث میشود که بازتاب درمانی برای آنها عالیترین درمان باشد. اگر با توضیحاتی که در رابطهی مادر-کودک پایهگذاری شده مخالف هستم، ایدههای وینیکات را براساس رابطه کودک و مادر تعبیر نخواهم کرد، هرچقدرهم جزئیاتی که بدست میآوریم و تاثیراتِ ممکن آنها بر وینیکات براساس اعتراف خودش به دوستانش، فصیح باشند. فروید را نادیده میگیرد، امری بسیار تعجبآور، زیرا به تفصیل رابطهی بین بازیکردن و دوستی را توسعه میدهد، همانطور که فروید چنین کرد؛ او به سهم خودش مثال مشابهی را نقلقول میکند: «دوستیْ بهعنوان ابرازی از رانههای بازداریشده-ازهدف». فکر نمیکند جاییکه درآن نیز اگر برانگیختگی مقاومتناپذیر باشد، آنچه خواهیم داشت انزال نابهنگام است که پایانی را برای رابطهی جنسی بههمراه دارد. بسیار قابل ملاحظه است که ببینیم وینیکات چه میزان انرژی در جداکردن بازی از جنسانیت صرف میکند. من در شگفتم که ما چگونه میتوانیم تمام این تروماهایی که توسط واقعیت تحمیل میشوند را بدون بازی تابآوریم.

دراینجا من متاسف هستم که در این مورد، مانند بسیاری موارد دیگر، ما با ایدهآلسازی و امتناع وینیکات برای درنظر گرفتن بازی بهعنوان بخشی از مریضی روبرو میشویم. این یک نوع بازی است که به تخریبگری آبستن است. آرامشی از جنس انرژی های مثبت و راه فراری از تنش های روحی و جسمی که گریبان گیر شهروندان در کلانشهرهای پر استرس و دود آلود این روزها در اقصی نقاط جهان است. جریان انرژی که در بدن جاری است ممکن است در این مناطق مسدود شده باشند و باعث استرس شوند و همچنین عملکرد درست یک اندام خاص در بدن را مختل کند . نمیشود. من فکر میکنم که در حضورِ وحشت است که ما ضرورت بازی برای اینکه آن را قابل تحمل کند را متوجه میشویم. اما اگر اینچنین است، و من باور دارم که هست، این جهانشمولی با تمامی گوناگونی روابط مادر-کودک هماهنگ است چه در مراحل مختلف تاریخی یا در فرهنگهای مختلف بر روی کرهی زمین هرچند بازی بهطور ثابت همهجا حضور دارد. من حتی مطمئن نیستم که بازی متعلق به سلامتی باشد. وینیکات مینویسد: «تنبلی پسر بهسرعت مشهود شد و همچنین تقریبا هرچیزی که من انجام دادم توسط او به چیزی همراه با ریسمان بستن ترجمه شد» (۱۹۷۱).

هنگامی که اندام های بدن ، قادر به انجام کار خود به درستی نباشند، بیماری در بدن توسعه پیدا می کند. کودک و یا نوجوان درباره آن کتاب با آموزگار، کتابدار و یا هر فرد بزرگسال که با او کار می کند، می تواند گفت و گو کند، گزارشی درباره داستان بنویسد و یا احساسات خود را به شکل هنر نقاشی یا هر گونه دیگر از هنر بیان کند. او یکبار از خودش گفت که او «یک دلقک» بود و میفهمید چقدر این برای خودش مهم بود که بهعنوان درمانی برای ناامیدیاش نسبت به واقعیت، بازی کند. او درباره برانگیختگی جسمانی بازی بحث میکند بااینوجود اتصالات بین بازیکردن و فعالیت خودارضایی را در ذهن ما رد میکند. آقای Harry Bond در کتاب خود بنام “منطقه درمانی” در ۱۵۸۲ نحوه عمل رفلکسولوژی را بویژه در روی طبقه پادشاهی و مرفه جامعه مورد بحث قرار داد. همانطور که از نامش پیداست، برخی از سالن های اسپا ، خدمات اکسیژن بار را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید