افزایش خیره‌کننده سن امید به زندگی در ایران!

 

 

افزایش خیره‌کننده سن امید به زندگی در ایران!

محمد هادی زاهدی وفا:

* (با اشاره به افزایش امید به زندگی در میان مردم): به برکت انقلاب اسلامی امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶.۲ سال تغییر یافته است. این افزایش ۲۱ ساله امید به زندگی دستاورد بزرگی است.

* این افزایش سن امیدتکالیفی را برای مجریان سیاستمداران و قانونگذاران ایجاب می کند که وقتی سن متوسط افزایش پیدا می کند باید خدمات درمانی و بهداشتی افزایش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید