از بازتاب درمانی چه می دانید؟

قرار دادن بخشهای قطار کوچک بر روی میز و متصل کردن آنها بههم شروع به بازی کرد. او بر این واقعیت تاکید کرد که آنها دوقلو نیستند: گوسفند اول به دنیا میآمد و فقط بعد از آن خرس عروسکی. مشکلاتی که معمولا روی این قسمت از بدن نوزاد تاثیر میگذارد عبارت است از سفتی عضله و مشکلات در وضعیت بدن. تشدید وضعیت پوستی، بویژه در مواردی كه سركوب شده باشند و تعریق شدید همراه با خارج شدن سمومی كه از طریق منافذ پوستی كف پاها، آزاد می شوند. همانطور که تداعی آزاد برای کار تحلیلی حیاتی است، بازی باید بهعنوان یک خلق از فرآیندهای تداعی آزاد درنظر گرفته شود. آمدهاند. وینیکات باید آنها را میپذیرفت. اما شگفتانگیزترین چیز، تعبیر وینیکات است دربارهي اسباببازیهایی که دایانا در انتهای تختِ خیالی قرار میدهد یعنی اینکه آنها بازنمایی رویاهایی هستند که ابژههای گذاری درحین خواب دارند. او بعضیاوقات ژستی میگرفت شبیهِ بهبرقزدن انتهای ریسمان به ران مادرش انگار که یک سیم برق بود. فقط وینیکات توانست بفهمد که بازی کودک نسخهی به نمایش درآمده و جابهجا شدهی دیگری بود از آنچه مادر درباره آن صحبت میکرد.

این دقیقا چیزی است که وینیکات برای او انجام میدهد؛ در یادداشت برداری، نوشتن تعبیرهایی که هیچگاه به او نخواهد گفت، حاضر بودن، منتظر بودن برای زمانی که او بتواند خودش باشد، وینیکات آینهای است که چیزی را غیر از توهم منفی بازتاب میدهد که بیمار از تصویر خودش دارد. در طول این نصفالنهارات صدها نقطه مانند ایستگاههای بین راهی راهآهن وجود دارد. حتی یک عنصر از بازی در مقاله وجود ندارد. درحالیکه میخواهد با مادرش باشد، بدون موفقیت، تلاش میکند تا از او فرار کند. در حضور مادری که درحال صحبتکردن با نفر سومی است که میخواهد ببیند – نه راجعبه آنها بلکه بهعلت تنشهای خودش. من فکر میکنم او کسی را میخواهد که با او بازی کند». عنصری که نباید فراموش شود این است که حتی زمانی که کودک تنها بازی میکند، همیشه کسی درحال تماشاکردن است یا مشابه موقعیتهایی که توصیف کردیم، فردی با فرد دیگر دربارهی آنچه در جریان است صحبت میکند. ارتباط برقرارکردن و اینکه فرد خلاق باشد ممکن است.

با توجه به این که فرد چه مشکلی دارد و برای درمان چه قسمتی از بدن اقدام کرده، باید قسمتهای خاصی از این نواحی ماساژ داده شوند. آنچه تلاش دارم بگویم این است که تعبیرکردن محتوای بازی کافی نیست؛ ما باید ساختار آن را بفهمیم. همه افراد این مراکز به دلیل انکه با قشر با سواد و مرفه و تحصیل کرده مواجه هستند، باید آموزش دیده و حرفه ای باشند و بعضا به یک زبان خارجی تسلط داشته باشند تا حجم گسترده گردشگران بین المللی ایران بتواند فرصت جذب مشتریان خارجی را برای اسپا شما فراهم کند. چرا که مجموعه ای که به انسان (مشتری) و نیازهای مشتری (CUSTOMERS NEEDS) توجه کند، حتما به محیط زیست هم نظر معقول و مثبتی دارد. در گمانپردازی از بیشکلی یا در بازی ابتدای وجود دارد. بازتاب درمانی دست نوعی تکنیک ماساژ است که بر اساس آن روی نقاط خاصی از دست فشار وارد میشود. پژوهشگر آموزش دیده در زمینه بازتاب درمانی، بازتاب درمانی عمومی را جهت ایجاد آرامش و آمادگی پاها، بر روی 15 نقطه در هر پا انجام خواهد داد، سپس بازتاب درمانی تخصصی را جهت بهبود ادم لنفاوی و عملکرد جنسی، از طریق فشار نقاط مهم کف پا با استفاده از انگشت شست و سبابه انجام میدهد.

با توجه به نظریه، اعمال فشار به پا، دست، و یا گوش توسط رفلکسولوژیست یک پیام آرام بخش از اعصاب محیطی در این اندام به سیستم عصبی مرکزی می فرستد، که به نوبه خود بدن را وادار به تنظیم سطح تنش می کند.این کار آرامش کلی راافزایش می دهد، اندامهای داخلی و سیستم های آن ها را به حالت عملکرد مطلوب می رساند ، و جریان خون را افزایش می دهد.این کار بر گردش خون، تنفس، غدد درون ریز، سیستم ایمنی بدن، و سیستم های نوروپپتید در بدن تاثیر مثبت می گذارد. رفلکسولوژی موجب تنظیم سیستم گردش خون می شود. چرا مردم از رفلکسولوژی استفاده می کنند؟ میمیرند ، به همین دلیل مردم به سمت شیوه های درمانی کهن روی آورده و این پدیده ها را پس از تجزیه و تحلیل و بررسی آماری و بوجود آوردن انبوهی از مدارک مستند مورد استفاده قرار میدهند.امروزه اکثر روشهای سنتی درمانگری و شفا دهی مورد بازبینی و استفاده مجدد قرار گرفته است . بر اساس گشتالت درمانی، احساسات تنها در صورتی حل میشوند که در حال و در جلسه درمان در مورد آنها بحث شود. آنها دریافتند که وقتی این نقاط با فشارهای مداوم فعال شوند، موجب گسترش انرژی التیامبخش در نصف النهارهای نامرئی بدن میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید